ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Luisterkind-
afstemmingen van Marloes Nijland Luisterkindwerker.
2. De aanmelding voor een Luisterkind-afstemming vindt plaats door middel van
invulling van een door Marloes Nijland Luisterkindwerker opgesteld
aanmeldformulier. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen
betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het
ingediende aanmeldformulier.
3. Betaling dient te gebeuren door overmaking van het bedrag van € 70 op
rekeningnummer NL 48 INGB 0008367540 t.n.v. Marloes Nijland.
4. De verplichting tot het schrijven van een Luisterkind-afstemming vangt aan op
het moment dat de betaling binnen is. De aanvrager ontvangt zijn of haar
afstemming binnen twee weken na betaling.
5. Deelnemer heeft na insturen van het aanmeldformulier tot aan de betaling
bedenktijd en kan binnen die termijn zijn aanmelding opzeggen door dit
schriftelijk kenbaar te maken aan marloes@marloesnijland.nl.

6. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen
Marloes Nijland Luisterkindwerker en deelnemer, die een afwijking inhouden
van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door
Marloes Nijland Luisterkindwerker schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.
7. Marloes Nijland Luisterkindwerker behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd van de afstemming te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
8. Door aanmelding van een Luisterkind-afstemming wordt de deelnemer
verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene
voorwaarden en de privacy verklaring en hiermee akkoord te gaan.

De Algemene voorwaarden zijn zorgvuldig opgesteld en geüpdatet op 17 februari 2022.